Cererile pentru burse pot fi depuse la secretariat, între orele 9-12, până în data de 13 martie pentru studenții la buget, integraliști. Iar până în data de 20 martie, pentru studenții aflați în regim cu taxă, neintegraliști, bursele fiind acordate din fonduri extrabugetare UBB.

 

În Universitatea Babeş-Bolyai studenții beneficiază de următoarele categorii de burse:

 

Bursă de performanță: 1000 lei/lună;

Bursă de merit: 700 lei/lună;

Bursă de ajutor social: 580 lei/lună. Acest tip de burse este acordat și din fonduri extrabugetare în funcție de numărul solicitărilor.

Există și burse speciale, cu un cuantum de 1100 lei, acordate în funcție de activitatea științifică, sportivă sau cultural-artistică.

 

 

Bursele de performanță, de merit și de ajutor social se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), iar studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de licență sau de master care beneficiază de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

 

Toate aceste categorii de burse se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie, fiind recalculate în fiecare semestru.

 

Condiţia de obţinere a unei burse acordate de către UBB este ca studentul să fie integralist, cu excepția bursei de ajutor social permanent. (Studentul integralist este studentul care a obţinut în ultima sesiune de examene minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, prevăzute în contractul de studiu.) Bursele sociale pot fi cumulate cu cele de merit/perormanță/speciale.

 

În cazul burselor de ajutor social, beneficiari pot fi studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (1196 lei/ lună), calculat ca medie a veniturilor nete a ultimelor  trei luni.

 

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți cuprinde pe larg prevederile cu privire la procesul de acordare a burselor, totuși, vă recomandăm să verificați și site-ul propriei facultăți.

 

Pentru bursa de ajutor social sau medical este nevoie de o cerere specifică anexată unui dosar completat cu următoarele acte:

 

Cerere tip completată de către student;

Copie după buletinul/cartea de identitate a studentului și părinţilor;;

Declaraţia notarială a studentului că nu realizează venituri, sau declarația pe propria răspundere scrisă de student;

Adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe ultimele trei luni, realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinţi, soţ, soţie, fraţi, studentul(a), dacă lucrează);

Talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesionale sau a alocaţiei de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele trei luni;

Taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor sociale de stat şi alte indemnizaţii sau sporuri din ultimele trei luni;

Declaraţia notarială pentru fiecare membru al familiei care nu realizează venituri;

Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale(ANAF) din care să rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din surse proprii, sau din prestarea unor activităţi autorizate, în condiţiile prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea prezentării acestora;

Procesul verbal de impunere şi/ sau Declaraţia de impunere privind impozitul agricol, conform Legii nr. 34/1994 pentru anul curent;

Copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor;

Adeverinţă de şcolarizare în original a fratelui/ sorei, dacă este cazul;

Declaraţia pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;

Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite de copiii minori cu probleme medicale

Copii după certificatele de deces ale părinţilor pentru studenţii orfani;

Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte; Adeverinţe/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia; Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi;

Adeverinţe/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student şi fraţii acestuia; Adeverinţă că studentul provine dintr-o Casă de copii în care să fie precizat cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile luate în considerare (dacă este cazul);

Copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial; Adeverinţă privind cuantumul alocaţiei de plasament;

 

 

Dosarul pentru bursă medicală va cuprinde:

 

cerere de bursă tip – se obţine de la secretariatul facultăţii;

anexa nr. 12 – se obţine de la secretariatul facultăţii;

copie a buletinului/ cărţii de identitate;

certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului). În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate în regulament.

 

 

Studenţii căsătoriţi trebuie să prezinte:

 

adeverinţă de student a soţului/ soţiei;

copie a certificatului de căsătorie;

copie a buletinului/ cărţii de identitate al soţului/ a soţiei;

declaraţie notarială a veniturilor realizate de către soţ/ soţie;

declaraţia părinţilor că nu îi întreţin, după caz.

 

 

În plus, pentru cazurile de maternitate:

 

copie a buletinului/ cărţii de identitate al soţului;

copie a certificatului de căsătorie;

copie a certificatului de naştere al copilului.

 

 

Observații:

Documentele se pun într-un dosar plic;

 

Declarația pe propria răspundere a studentului privind propriile venituri se scrie de mână;

 

Adeverințele de venit trebuie să fie pe lunile iunie, iulie, august 2018;

 

Certificatele medicale trebuie atașate în original și eliberate de medicul specialist;

 

Toate actele trebuie depuse în original, cu excepția copiilor de CI;

 

Adeverințele ANAF privind veniturile realizate pe anul 2018 trebuie să existe pentru fiecare membru major al familiei, inclusiv pentru student.

 

Fondul de burse se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor care urmează cursuri cu frecvenţă din facultatea respectivă și sunt școlarizați în regim bugetat.

 

Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi care urmează cursurile cu frecvenţă, bugetaţi, din facultatea respectivă.

 

Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii.  Studenţii care urmează un al doilea program de studiu în cadrul UBB (simultan sau succesiv) pot beneficia de burse cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la programul de studiu de la care urmează să beneficieze de bursă.

 

Multă baftă în acest nou semestru!

 

Categorii: Generale

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.