Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai

Conducerea în universitate/ facultate

Comunitatea universitară:

În cadrul Universității Babeș-Bolyai comunitatea universitară este compusă atât din studenți, cât și din personalul didactic și de cercetare, personalul didactic auxiliar, administrativ și de secretariat

Cu toate acestea, la nivel de universitate există două funcții de conducere identificate ca fiind unele dintre cele mai importante: 

 • Cea de rector, reprezentantul legal al universității, care se ocupă de conducerea executivă şi operativă a UBB;
 • Cea de prorector, unde fiecare prorector își exercită activitatea pe un anumit domeniu, coordonându-l și propunând anumite modalități de desfășurare în cadrul acelui domeniu. 

Structurile decizionale universitare: 

Astfel, în cadrul conducerii universitare sunt regăsite mai multe structuri decizionale

Senatul Universitar este format din 75% cadre didactice și de cercetare și 25% reprezentanți ai studenților. Acesta  reprezintă:

 • O structură de conducere la nivelul universității; 
 • Forul suprem de decizie și deliberare în universitate; 

Consiliul de Administrație este format din rector, prorectori, decani, directorul CSUD, directorul general administrativ şi un student, respectiv prefectul studenţilor. Acesta are  următoarele atribuții: 

 • Conducerea operativă a universităţii care aplică deciziile strategice ale Senatului;
 • Gestionarea bugetului universității, a resursei umane și a activității administrative; 

Comisiile specifice și departamentele administrative gestionează un domeniu specific de interes al universității, precum: asigurarea calității învățământului, respectarea eticii universitare, bugetul și patrimoniul, cercetarea științifică etc. Ele pot propune Senatului Universitar spre adoptare strategii și regulamente.

Consiliul pentru studii universitare de doctorat este responsabil de conducerea Institutului de Studii Doctorale care cuprinde toate Școlile doctorale din cadrul UBB. Consiliul este condus de un un director, această funcție fiind asimilată funcției de prorector. 


Consiliul extensiei este regăsit în cadrul extensiilor universitare și funcționează cu mai multe programe de la o singură facultate sau programele mai multor facultăți. Din componența sa fac parte responsabilii programelor de studiu din extensie împreună cu directorul extensiei și reprezentanții studenților.

Structurile decizionale ale facultății:

De altfel, și la nivelul facultății sunt regăsite astfel de structuri reprezentative, iar la fel ca în cazul universității există două funcții de conducere identificate ca fiind unele dintre cele mai importante: 

Însă, prima dată trebuie menționat faptul că facultatea este reprezentată de către un 

 • Cea de decan, acesta fiind reprezentantul facultății, având atribuții manageriale și de conducere; 
 • Cea de prodecan, unde fiecare prodecan coordonează împreună cu directorii de departamente activitatea procesului educațional.

Iar pentru că am menționat anterior, structurile reprezentative regăsite în cadrul oricărei facultăți componentă UBB sunt: 

Consiliul Facultății care este format din maximum 75% cadre didactice și de cercetare și minimum 25% reprezentanți ai studenților. Acesta este:

 • Organismul decizional și deliberativ al facultății;
 • Unitatea funcţională care elaborează şi gestionează toate programele de studii

Departamentele constituie structurile unde sunt reprezentate domeniile, specializările și liniile de studiu gestionate de departament și conduse de către un director de departament.


Consiliului școlii doctorale este responsabil – împreună cu un director – de conducerea școlii doctorale, iar funcția directorului școlii doctorale este asimilată cu funcția directorului de departament.

Ierarhia administrativă:

Cine se ocupă de buna desfășurare a activităților și evenimentelor din UBB?

Rector 

 • Prof. Univ. Dr. Daniel DAVID
 • Reprezintă legal universitatea și realizează conducerea executivă a universităţii. 

Prorectori

 • Numiți de către Rector în urma consultării cu membrii Senatului.
 • În prezent, UBB are 9 prorectori care au ca principale atribuții: relația cu societatea, finanțare, digitalizare, relațiile cu studenții, asigurarea calității, învățământul nonformal, consiliere în carieră, cercetare – dezvoltare – inovare, precum și menținerea relațiilor internaționale

Decani

 • Reprezintă facultatea și asigură conducerea și managementul acesteia.
 • Aplică la nivelul facultății hotărârile rectorului, ale Consiliului de Administrație, ale Senatului UBB și are obligaţia de a urmări realizarea obiectivelor şi intereselor întregii facultăţi. 

Prodecani

 • Sunt desemnați de către Decanul facultății respective, în urma consultării cu membrii Consiliului Facultății. 
 • Coordonează, împreună cu directorii departamentelor, activitatea didactică.

Cine mă reprezintă?

Cine mă reprezintă?
Click Here
Click Here
Click Here
Previous
Next

Structurile studențești de reprezentare:

Structurile de reprezentare din UBB: OSUBB, CSUBB, Consiliul Facultății din care faci parte și ONG-uri pe facultate.

Pentru început, în cadrul universității, dar și al facultății toți studenții dispun de anumite structuri de reprezentare în relația lor cu cadrele didactice. Printre acestea, se remarcă Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB), organizațiile studențești din facultăți, Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB) și Consiliul Studenților Facultății din care faci parte

OSUBB

Suntem unica organizație constituită la nivel de Universitate care își asumă reprezentarea studenților de la toate liniile de studiu. De 25 de ani, obiectivul nostru principal a fost mereu susținerea drepturilor și reprezentarea intereselor comune ale tuturor studenţilor din UBB. De altfel, OSUBB organizează diverse proiecte și campanii, menite să îmbunătățească calitatea vieții studențești, prin intermediul cărora reușim să reunim studenți din toată împrejurimea Clujului. 

ANOSR

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România este una dintre cele mai importante federații naționale studențești, reunind studenți din: 

 • 19 centre universitare; 
 • 31 de universități;
 • 115 organizații membre.

OSUBB este membră ANOSR și sprijină toate proiectele și pozițiile care sunt în concordanță cu interesele și valorile organizației.

Federația are ca scop reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, fiind însăși reprezentantul legitim al studenților români la nivel european, deoarece este membră cu drepturi depline a Organizației Europene a Studenților.

ONG-urile pe facultate

Organizațiile studențești de la nivelul facultăților sunt alcătuite din studenți ai facultăților respective.

Scopul acestora este de a asigura calitatea actului educațional întreprins de conducerea facultății și cadrele didactice. De asemenea, apără drepturile studenților și sunt cele care oferă dinamism în facultate prin proiectele inițiate de către membrii organizației.

CSUBB

Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai este structura de reprezentare ce are ca scop apărarea drepturilor și intereselor legitime ale studenților din UBB. Din această structură fac parte toți studenții reprezentanți. 

Consiliul Studenților Facultății din care faci parte

Este structura de reprezentare ce are ca scop apărarea drepturilor și intereselor studenților unei facultăți. Din această structură fac parte doar studenții reprezentanți din cadrul facultății respective. 

Studenții reprezentanți:

Studenții reprezentanți (membrii CSUBB și ai consiliilor facultăților) au rolul de a-ți reprezenta interesele în cadrul structurilor de conducere atât la nivel de universitate, cât și la nivel de facultate. 

Foarte important de menționat este faptul că acești reprezentanți sunt aleși prin votul studenților. Prin urmare, prezența la vot pentru a alege studenții care te reprezintă în universitate, ori facultate este esențială. 

 1. Reprezentantul de grupă

În cazul specializărilor care sunt împărțite în mai multe grupe, există un student reprezentant al fiecăreia dintre acestea. El menține relația grupei cu asistenții universitari (seminariști), transmițând colegilor de grupă informațiile primite de la ei (ex. amânarea unor seminare/materiale de lucru etc.). 

 1. Reprezentantul de an

Este studentul care reprezintă interesele studenților unui an de studiu, fiind ales în primele săptămâni de către aceștia la începutul primului an de facultate. Are rolul de a menține comunicarea permanentă cu profesorii de la cursuri și de a transmite colegilor deciziile luate împreună cu cadrele didactice (ex.: despre examene, stabilirea datelor de examinare din sesiune, diferite probleme care nu au putut fi rezolvate la nivel de grupă, etc.). 

 1. Studentii Consilieri

Sunt membrii cu drept de vot în Consiliul Facultății (de unde vine și denumirea de „consilieri”). Sunt aleși de către colegii lor de circumscripție. Poate fi un singur student per circumscripție sau mai mulți, iar rolul lor este unul deosebit de mare în deciziile luate în Consiliul Facultății, ei fiind vocea voastră în acest Consiliu. 

 1. Studentul Cancelar

În calitate de reprezentant al tuturor studenților din facultate, acesta este membru observator în Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB), membru cu drept de vot în Consiliul Facultății.  Acesta este ales de către studenții Consilieri. 

 1. Studentul Senator

Membru cu drept de vot atât în CSUBB, cât și în Senatul UBB, studentul senator este reprezentantul tuturor studenților din facultate, în relația cu Universitatea. În prezent sunt regăsiți 27 de studenți Senatori în cadrul UBB- câte un senator pentru fiecare facultate sau unul la două facultăți-, plus reprezentanții celorlaltor linii de studiu și ONG-uri.

 1. Prefectul Studenților 

Prefectul Studenților este reprezentantul tuturor studenților din universitate. Este singurul student membru în Consiliul de Administrație și este liderul CSUBB. Prefectul este ales de către studenții senatori.

Soluționarea problemelor:

Dar dacă am o problemă la facultate, la cine pot apela?

Noi, cei din OSUBB, suntem mereu dispuși sa te ajutam atunci cand intampini dificultati în mediul academic. Iar în cazul în care ai nevoie de ajutor, echipa OSUBB este mereu pregătită să te sprijine în soluționarea oricărei probleme apărute. Așa că orice s-ar întâmpla, nu ezita să ne contactezi oricând pe pagina noastră de Facebook sau pe adresa de email edu@osubb.ro

Însă, pentru anumite probleme poți apela și la studenții reprezentanți, începând de la baza ierarhiei. Spre exemplu, comunici problema prima dată șefului de grupă, apoi acesta o va comunica reprezentantului de an, pe urmă studentului Consilier și tot așa, până problema va fi rezolvată.Conținut